TOEGANGSVOORWAARDES

Die gebruik van die OVERVAAL webtuiste of webblad (hierna verwys as "hierdie webblad"of "die webblad") is onderworpe aan die gebruiksterme en voorwaardes soos hieronder uiteengesit. Dit is belangrik dat die leser die terme en voorwaardes van toepassing op die OVERVAAL webtuiste moet lees en begryp.

AANVAARDING

Hierdie terme en voorwaardes tree in werking sodra die gebruiker vir die eerste keer toegang tot die webblad verkry en is 'n bindende ooreenkoms tussen OVERVAAL en die gebruiker.

INLIGTING OP HIERDIE WEBTUISTE

AANLYNDIENSTE

PRIVAATHEID

WYSIGINGS TOT HIERDIE VOORWAARDES

GEKOPPELDE DERDE PARTY WEBBLAAIE

OVERVAAL verskaf hierdie koppelings slegs vir u gerief en die insluiting van enige koppelings impliseer nie dat OVERVAAL hierdie webblad, hul besigheid of sekerheidspraktyke of enige koppeling met sodanige webblad se operateurs, onderskryf nie.

INTELLEKTUELE GOEDEREREGTE


STUUR VAN INLIGTING

WAARBORGE EN VOORSTELLINGS

AFSTANDDOENING EN BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

Sonder om afbreuk te doen aan die algemeenheid van bostaande, en tot die mate wat wetlik toelaatbaar is, sal OVERVAAL nie aanspreeklik gehou word vir die volgende nie:

HOEDANIGHEID OM OOREENKOMSTE AAN TE GAAN

GEBRUIKER SE AANSPREEKLIKHEID TEENOOR OVERVAAL

BEëINDIGING, OPSKORTING EN BEPERKING

OVERVAAL mag:

OVERVAAL SE ADRES

OVERVAAL se adres vir enige regskennisgewings is:

OVERVAAL

Posbus 376,  

Wolmaransstad,

Noordwes,

Suid-Afrika,

2630


Kontaknommer: 076 986 5919.

TOEPASLIKE WETGEWING EN JURISDIKSIE

Die terme en voorwaardes van toepassing op enige produkte en dienste wat op hierdie webtuiste verskyn, sal beheer en geïnterpreteer word in ooreenstemming met die wetgewing van die Republiek van Suid-Afrika en enige versoek om produkte of dienste aangebied op hierdie webblad of bladsye sal die gebruiker se toestemming en onderwerping aan die jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe aandui met betrekking tot alle verrigtinge, transaksies, aansoeke ensomeer ingestel deur enige party teen 'n ander, voortspruitend uit enige terme en voorwaardes van toepassing op hierdie webblad of sodanige produkte of dienste.

ALGEMENE BEPALINGSOVERVAAL BEPALINGS EN VOORWAARDES